Download algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen
1. Jamibi haarclipjes & accessoires is een geregistreerd handelsmerk van Stichting Rijnland.
2. Door bij Jamibi een bestelling te plaatsen, geeft u, de wederpartij, te kennen dat u met de levering- en betalingsvoorwaarden van Jamibi akkoord gaat. Jamibi heeft het recht zijn levering en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
3. Onder Jamibi wordt de website van Jamibi verstaan; www.jamibi.nl 
4. Onder wederpartij wordt verstaan: iedere bezoeker van de website, dan wel elke natuurlijke of rechtspersoon die via de website, of op een andere wijze door middel van koop op afstand een product en/of een dienst aanschaft.
5. Onder koop op afstand wordt verstaan: een door Jamibi georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een van de technieken voor communicatie op afstand.
6. Jamibi behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
7. Door het gebruik van de website van Jamibi en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de wederpartij deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website.

Artikel 2: Prijzen
1. Alle prijzen gecommuniceerd op de website zijn uitgedrukt in euro's en zijn inclusief 21% BTW.
2. Alle aanbiedingen van Jamibi zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaardig is gesteld. Een aanbieding vervalt indien het product waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
3. De wederpartij is de prijs verschuldigd aan Jamibi, die in de orderbevestiging staat vermeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Jamibi worden gecorrigeerd.
4. De wederpartij is niet gerechtig af te wijken van de door Jamibi vastgestelde verkoopprijzen.

Artikel 3: Betaling
1. Jamibi stelt er groot belang in dat de wederpartij veilig en betrouwbaar kan betalen. Dit speelt te meer als de wederpartij betaalt via het internet. Hiertoe heeft Jamibi een aantal stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat de wederpartij veilig kan betalen. Jamibi draagt en aanvaardt daarover geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.
2. Tijdens de totstandkoming van de overeenkomst bepaalt de wederpartij zelf op welke wijze de betaling tot stand zal komen. De wederpartij kan op de volgende manieren betalen:
Via overschrijving, I-deal of contant bij afhalen.
3. Jamibi gaat over tot het leveren van het product, zodra de betaling is ontvangen.
4. De overeenkomst van koop en verkoop komt tot stand door acceptatie van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Een overeenkomst komt tot stand zodra de bestelling wordt geplaatst.
5. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat de door de wederpartij verrichte betaling door hem of door derden is ingetrokken resulteert dit in een direct opeisbare vordering van Jamibi op de wederpartij.

Artikel 4: Verzending
1. Al onze producten worden binnen Nederland verstuurd tegen de geldende tarieven van PostNL. Bij een bestelling vanaf € 25,00 zijn de verzendkosten gratis.
Voor verzendingen naar België en Duitsland worden ook de geldende tarieven van PostNL gehanteerd. Bij een bestelling vanaf € 50,00 zijn de verzendkosten gratis.
2. De bijdrage in de verzendkosten wordt bij een retournering niet terugbetaald.
3. Jamibi zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlenging van diensten. Bestellingen worden zo spoedig mogelijk afgeleverd.
4. Zodra de financiële transactie van de bestelling succesvol is afgehandeld, streeft Jamibi er naar de bestelling binnen 1 week af te leveren via PostNL
6. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de wederpartij Jamibi derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Jamibi dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
7. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.
8. Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan de wederpartij zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de wederpartij. Indien de te leveren producten tevergeefs op het door de wederpartij opgegeven adres worden aangeboden en/of op het postkantoor, respectievelijk bij de buren van de wederpartij worden afgeleverd, gaat het risico over op het moment waarop de producten tevergeefs zijn aangeboden en/of afgeleverd op het postkantoor of bij de buren van de wederpartij.
9. De wederpartij ontvangt binnen enkele seconden na de bestelling een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst die tot stand is gekomen per e-mail, direct nadat u de bestelling heeft afgerond. Mocht de wederpartij geen bevestiging hebben ontvangen, neem dan contact op met Jamibi via bianca@jamibi.nl


Artikel 5: Gegevens
1. De wederpartij is er verantwoordelijk voor dat de gegevens die aan Jamibi worden gegeven, juist, volledig en actueel zijn. Daarbij garandeert de wederpartij wettelijk bevoegd te zijn gebruik te maken van de webwinkel van Jamibi.
2. Jamibi garandeert dat de persoonlijke gegevens van de wederpartij met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld.
3. Jamibi behoudt zich het recht het e-mailadres van de wederpartij te gebruiken om de wederpartij een mailing te verzenden, uitsluitend door Jamibi.

Artikel 6: Zichttermijn/herroepingrecht
1. Onder zichttermijn wordt verstaan: de termijn waarbinnen de wederpartij gebruik kan maken van zijn herroepingrecht.
2. In geval van koop zal aan de wederpartij na ontvangst van de bestelde goederen een zichttermijn van 5 werkdagen worden gegeven binnen welke termijn de wederpartij gerechtigd is, zonder opgave van redenen, de onderliggende overeenkomst te ontbinden en de bestelde goederen terug retourneren. Echter producten speciaal op naam gemaakt kunnen niet retour gezonden worden. Deze zijn speciaal op bestelling gemaakt.
3. Het zichttermijn gaat in op de dag van ontvangst door of namens de wederpartij.
4. Het herroepingrecht is alleen van kracht indien het artikel in originele staat en ongebruikt gefrankeerd wordt geretourneerd aan Jamibi, Nielingen 85, 6566 KJ  Millingen aan de Rijn Nederland.
5. Jamibi zal binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde product het betaalde bedrag retourneren, mits het betreffende product ontbeschadigd is en niet gedragen.
6. Bij het retourneren van het product door de wederpartij dient de orderbevestiging te worden toegevoegd.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud
1. Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de wederpartij over, nadat de wederpartij al hetgeen de wederpartij ter zake van enige overeenkomst met Jamibi is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder komen tevens de vergoeding van kosten te vallen.
2. De wederpartij mag de goederen, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 8: Garantie en aansprakelijkheid
1. Jamibi staat er voor in dat de door haar geleverde goederen voldoen aan de op de website aangegeven specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd met bestaande overheidsvoorschriften. Van toepassing zijn de algemene garantievoorwaarden. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant dan wel importeur op haar goederen wordt vastgesteld. Deze garantie laat de rechten van de wederpartij ten aanzien van het product voortvloeien uit dwingend voorgeschreven wettelijke bepalingen, onverlet.
2. Er kan geen sprake zijn van garantie indien de slijtage aan het product als normaal kan worden beschouwd.
3. Jamibi is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de wederpartij of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Jamibi. Jamibi is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
4. Indien Jamibi, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeding dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
5. De informatie op de website, is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Jamibi kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van die informatie. Jamibi is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten, onjuistheden, misverstanden, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de wederpartij en Jamibi.
6.Jamibi is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke niet-beschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van de website wegens onderhoud of anderszins.

Artikel 9: Diversen
1. De algemene voorwaarden zijn te vinden op www.jamibi.nl 
2. Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht. Jamibi zal een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging, waarbij de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk in acht genomen zal worden
3. Op de algemene voorwaarden van Jamibi is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 10: Contact / bedrijfsgegevens
1. Kantoor Jamibi , Nielingen 85, 6566 KJ. Millingen aan de Rijn Nederland.
2. Contactgegevens: Tel. 06-10505902, bianca@jamibi.nl